Regulamin

Regulamin

Regulamin Paintballus

 1. Strzelanie z broni pneumatycznej (karabinek paintballowy zwany dalej markerem) może odbywać się tylko na wyznaczonym terenie, zwanym dalej „polem gry”.
 2. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział w zabawie.
 3. Prawo do gry maja osoby nie będące pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających.
 4. Na polu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania bez maski ochronnej, ponieważ trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.
 5. Poza polem broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowaną do ziemi.
 6. Zabrania się strzelać w przeciwnika z odległości mniejszej niż 5 m. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
 7. Walka wręcz jest zabroniona.
 8. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  – trafienie środkiem przeznaczonym do paintballa, pozostawiającym ślad farby,
  – własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta.
 9. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując zabezpieczenia z oczu podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę karabinka ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry.
 10. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze i sędziowie. Osoby wyeliminowane z gry opuszczają pole.
 11. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
 12. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
 13. Zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry.
 14. W razie stwierdzenia, że uczestnik gry zdjął maskę należy natychmiast przerwać ogień i powiadomić obsługę.
 15. Należy unikać zanieczyszczenia broni ziemią.
 16. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełnienia magazynków kulkami, które leżały na ziemi.
 17. Gramy tylko kulkami organizatora. Gracz może przynieść swój marker.\
 18. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niesprawności w broni lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.
 19. W przypadku zawinionego uszkodzenia broni lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
 20. W przypadku stwierdzenia przez obsługę niestosowania się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, uczestnik może zostać wycofany z gry bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.
 21. Uczestnik gry oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 22. Wszystkie gry objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
 23. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosić roszczeń do organizatora.

Pobierz regulamin w PDF

pdf-icon

Pobierz oświadczenie w PDF

pdf-icon